იმუნოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური კონსულტაციების განრიგი

საგამოცდო საკითხები

ტიპური ტესტების ნიმუშები

სტუდენტის აკადემიური მოსწრების შეფასების კრიტერიუმები

ლექცია-პრაქტიკუმების ცხრილი- 2019-20 სასწავლო წელი

ლექცია-პრაქტიკუმების თემატური გეგმა

საგამოცდო საკითხები, 2019-2020 სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი (ფარმაციის ფაკულტეტი)

საგამოცდო საკითხები იმუნოლოგიაში საექთნო საბაკალავრო და ბებიაქალის საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 2019-2020 ს.წ. გაზაფხულის სემესტრი