იმუნოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური კონსულტაციების განრიგი

საგამოცდო საკითხები

ტიპური ტესტების ნიმუშები

სტუდენტის აკადემიური მოსწრების შეფასების კრიტერიუმები

ლექცია-პრაქტიკუმების ცხრილი- 2019-20 სასწავლო წელი

ლექცია-პრაქტიკუმების თემატური გეგმა