ბავშვთა და მოზარდთა მედიცინის დეპარტამენტი

სტუდენტის აკადემიური მოსწრების შეფასების კრიტერიუმები

ლექცია-პრაქტიკუმების თემატური გეგმა

 ლექცია-პრაქტიკუმების ცხრილი