ქირურგიის N 1 დეპარტამენტი

აკადემიური კონსულტაციების განრიგი

ლექციების და პრაქტიკუმების თემატური გეგმა

ტიპობრივი საგამოცდო ტესტები

აკადემიური მოსწრების შეფასების კრიტერიუმები

ლექცია-პრაქტიკუმების ცხრილი-2019-2020