ალერგოლოგიის და კლინიკური იმუნოლოგიის დეპარტამენტი

საგამოცდო საკითხები/ქვესაკითხები ალერგოლოგიასა და კლინიკურ იმუნოლოგიაში, დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამის სტუდენტებისთვის - 2022-2023

საგამოცდო საკითხები/ქვესაკითხები - დიპლომირებული სტომატოლოგის პროგრამის სტუდენტებისათვის - 2022-2023

აკადემიური მოსწრების შეფასების კრიტერიუმები მედიცინის ფაკულტეტისთვის

აკადემიური მოსწრების შეფასების კრიტერიუმები სტომატოლოგიის ფაკულტეტისთვის

ლექციებისა და პრაქტიკუმების თემატური გეგმა მედიცინის ფაკულტეტისთვის ,,მოდული 15"

ლექციებისა და პრაქტიკუმების თემატური გეგმა მედიცინის ფაკულტეტისთვის ,,მოდული 16"

ლექციებისა და პრაქტიკუმების თემატური გეგმა სტომატოლოგიის ფაკულტეტისთვის

საგამოცდო ტესტების ნიმუშები ალერგოლოგიასა და კლინიკურ იმუნოლოგიაში - 2022-2023