პაროდონტისა და პირის ღრუს ლორწოვანის დაავადებათა დეპარტამენტი

ლექციების და პრაქტიკუმების თემატური გეგმა

საგამოცდო საკითხები და ქვესაკითხები

სტუდენტის შეფასების კრიტერიუმები და ასათვისებელი პრაქტიკული უნარები 

ლექცია - პრაქტიკუმების ცხრილი