ფარმაკოლოგიის დეპარტამენტი

მედიცინის ფაკულტეტი
აკადემიური კონსულტაციების განრიგი

ზოგადი ფარმაკოლოგია
ტიპობრივი საგამოცდო ტესტები
ლექციებისა და პრაქტიკუმების თემატური გეგმა
საგამოცდო საკითხები და ქვესაკითხები (ზოგადი ფარმაკოლოგია)
სტუდენტის შეფასების კრიტერიუმები (ზოგადი ფარმაკოლოგია)

კერძო ფარმაკოლოგია

საგამოცდო საკითხები
ტიპობრივი საგამოცდო ტესტები
სტუდენტის შეფასების კრიტერიუმები
ლექციებისა და პრაქტიკუმების თემატური გეგმა

სტომატოლოგიის ფაკულტეტი

ლექციების და პრაქტიკუმების თემატური გეგმა
საგამოცდო საკითხები და ქვესაკითხები
სტუდენტების შეფასების კრიტერიუმები
ტიპობრივი საგამოცდო ტესტები

ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ტიპობრივი საგამოცდო ტესტები
აკადემიური მოსწრების შეფასების კრიტერიუმები
ლექციებისა და პრაქტიკუმების თემატური გეგმა
ტიპობრივი საგამოცდო ტესტები