ფარმაცევტული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

აკადემიური კონსულტაციების განრიგი

აკადემიური მოსწრების შეფასების კრიტერიუმები

ლექციების და პრაქტიკუმების თემატური გეგმა

ლექციებისა და პრაქტიკუმების ცხრილი 

ტიპობრივი საგამოცდო ტესტები