ზოგადი თერაპიის დეპარტამენტი

საგამოცდო საკითხები -  ,,შინაგანი სნეულებები II ", სტომატოლოგიის ფაკულტეტისთვის  ( VI სემესტრი)
საგამოცდო საკითხები - ,,შინაგანი სნეულებები I" ,  სტომატოლოგიის ფაკულტეტისთვის (V სემესტრი)
საგამოცდო საკითხები - ,,ზოგადი თერაპია", საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტისთვის (IV სემესტრი)
საგამოცდო საკითხები - ,,ზოგადი თერაპია",  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და მენეჯმენტის საგანმანათლებლო პროგრამისთვის (IV სემესტრი)
საგამოცდო საკითხები - ,,შინაგანი სნეულებები", ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტისთვის (V სემესტრი)
საგამოცდო საკითხები - ,,დიაგნოსტიკის საფუძვლები", ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტისთვის (IV სემესტრი)   
საგამოცდო საკითხები - ,,დიაგნოსტიკის საფუძვლები" საექთნო საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამისთვის