საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, მენეჯმენტის, პოლიტიკისა და ეკონომიკის დეპარტამენტი

საგამოცდო საკითხები ,,ჯანდაცვის დაფინანსება და დაგეგმვაში"

საგამოცდო  საკითხები ,,ჯანდაცვის ორგანიზაცია და მენეჯმენტი 2" საექთნო საბაკალავრო/ბებიაქალის საგანმანათლებლო  პროგრამის სტუდენტებისათვის (IV სემესტრი)  

საგამოცდო საკითხები ,,სადაზღვევო  მედიცინის  საფუძვლებში"

საგამოცდო საკითხები, „ბიზნესის საფუძვლები“, 2019-2020 სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი

საგამოცდო საკითხები „გამოყენებითი საზოგადოებრივი ჯანდაცვა I“ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის (VI სემესტრი)

საგამოცდო საკითები  „გამოყენებითი საზოგადოებრივი ჯანდაცვა II“ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის ( VII სემესტრი) 

საგამოცდო საკითხები ოპერაციათა მენეჯმენტში 

საგამოცდო საკითხები სამედიცინო სოციოლოგიაში - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის 

საგამოცდო საკითხები სამედიცინო სოციოლოგიაში - საექთნო საბაკალავრო/ბებიაქალის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის (III სემესტრი)

საგამოცდო საკითხები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში - საექთნო საბაკალავრო/ბებიაქალის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის (III სემესტრი)

საგამოცდო საკითხები "ჯანდაცვის სერვისები და ინდიკატორები"

საგამოცდო საკითხები "ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკა და სტრატეგია"