სასწავლო პროგრამები და პროგრამის საფასური

თსსუ-ში სწავლის მსურველ უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა ან უცხო ქვეყანაში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეების ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის N224/ნ ბრძანების საფუძველზე.

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს სთავაზობს ერთსაფეხურიანი სწავლების პროგრამებს

ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე: 


მედიცინისა და სტომატოლოგიის  საერთაშორისო ფაკულტეტი:მედიცინის ფაკულტეტი: სტომატოლოგიის  ფაკულტეტი:ფარმაციის ფაკულტეტი:ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი:საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტი:მოსამზადებელი კურსი - სწავლის საფასური 2000 აშშ დოლარი წელიწადში;