უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩარიცხვის წესი ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშეეტაპი 1
1.პასპორტი 
2.საშუალო სკოლის ატესტატი   (სრული/ზოგადი განათლების ბოლო 2 წლის განმავლობაში უცხო ქვეყანაში სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი)
3. არჩეული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების ენის ფლობის  B1 დონის სერტიფიკატი.

არასრულწლოვანი აპლიკანტებისათვის  (18 წლამდე):
1.დაბადების მოწმობა 
2.მშობლის (მეურვის) პასპორტი 

ტრანსფერი სტუდენტებისთვის:
1.უნივერსიტეტის ოფიციალური ნიშნების ფურცელი.
  
  მინდობილი პირის მიერ შემოტანილი საბუთების შემთხვევაში საჭიროა:
1.მინდობილობა. 

ეტაპი 2
1.აპლიკაციის შევსება
2. ონლაინ ინტერვიუ (zoom)
3.თანხმობის  წერილი.

ეტაპი 3
თანხმობის წერილის  წარდგენა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში.

ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს წარმოდგენილი 2  ეგზემპლარად, ნათარგმნი ქართულად,  ნოტარიულად დამოწმებული (ცოცხალი ბეჭდით).


დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, მოგვწეროთ: admissions@tsmu.edu
                                                                          
ტელეფონი: 032 2 54 24 77

საბუთების მიღება წარმოებს ყოველ სამუშაო დღეს (ორშაბათი-პარასკევი).