რექტორის გვერდი

ქალბატონებო და ბატონებო
კოლეგებო, მომავალო კოლეგებო!

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი უმაღლესი სამედიცინო განათლების ძირითადი კერაა საქართველოში, განვითარების თითქმის ასწლოვანი ისტორიით. ასეთივე ხანდაზმულობისაა უმაღლესი სამედიცინო განათლებაც ჩვენს ქვეყანაში. საამაყოა, რომ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ათასობით კურსდამთავრებული, სადღეისოდ, ბევრ წამყვან კლინიკას და დაწესებულებას ამშვენებს საქართველოში, ევროპასა და მთელ მსოფლიოში.
დიდი და საპატიოა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის როლი და პასუხისმგებლობა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფის საქმეში. ამ მნიშვნელოვანი მისიის შესრულებისას თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი ხელმძღვანელობს მისი საქმიანობის განმსაზღვრელი ძირითადი პრინციპებით:
ცოდნისა და კვლევების აკადემიური ხარისხი;
დემოკრატიულობა;
მართვის ორგანოების არჩევითობა და გამჭვირვალობა;
აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტთა აკადემიური თავისუფლება.
დიპლომამდელი, დიპლომისშემდგომი და უწყვეტი პროფესიული განათლების, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების, უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების წარმატებული მიმდინარეობა სამედიცინო უნივერსიტეტს მიმზიდველს ხდის არა მარტო საქართველოს, არამედ მსოფლიოს სხავდასხვა ქვეყნის ახალგაზრდებისთვის. 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის, მიხეილ ჩხენკელის შეხვედრაზე Times Highes Education-ის წარმომადგენლებთან - ჯონი გილსა და მაიკლ კარუნასთან, საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემის გამოწვევებზე და ინტერნაციონალიზაციის მნიშვნელობაზე იმსჯელეს. კიდევ ერთხელ აღინიშნა პროექტის - „ისწავლე საქართველოში“ შესაძლებლობების და მნიშვნელობის შესახებ. ამასთან, ხაზი გაესვა ქართული უნივერსიტეტების იმ აკადემიურ პროგრამებს, რომლებიც შესაძლოა უცხოელი სტუდენტებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო იყოს. სიამაყით შემიძლია ვთქვა, რომ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში დღეს 2300-ზე მეტი სტუდენტი სწავლობს მსოფლიოს 70 ქვეყნიდან და ჩვენი უნივერსიტეტი დღითიდღე უფრო საინტერესო და მიმზიდველი ხდება უცხოელებისთვისაც და ცხადია, საქართველოს მოქალაქეებისთვისაც. ეს დიდი შრომის შედეგია.
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საქმიანობის ძირითადი სახელმძღვანელო პრინციპები სრულად შეესატყვისება ევროპული საგანმანათლებლო სისტემის მიდგომებს, მეტიც, ჩვენ, მნიშვნელოვანწილად, თავად ვმონაწილეობთ ამ პრინციპების შემუშავებაში. 
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი ევროპული საგანმანათლებლო სივრცის სრულუფლებიანი წევრია, რაც ნიშნავს მის აქტიურ როლს ამ საგანმანათლებლო სისტემის ფუნქციობაში, განვითარების მიმართულებების განსაზღვრასა და მათ რეალიზებაში, თავისუფალი და მჭიდრო სამეცნიერო და სასწავლო კონტაქტების ჩამოყალიბებაში უცხოეთის სასწავლო, სამეცნიერო და კლინიკურ ცენტრებთან.
სამედიცინო განათლების მაღალი სტანდარტების რეალიზება სამედიცინო უნივერსიტეტში ტრადიციული საგანმანათლებლო პროგრამების წარმატებით განვითარებას უზრუნველყოფს; ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან ურთიერთობა, საკუთარი მრავალწლიანი აკადემიური გამოცდილება და სამედიცინო სერვისისადმი თანამედროვე გამოწვევების ღირსეულად დაძლევის ამოცანა თამამი, ინოვაციური ნაბიჯების გადადგმისკენ გვიბიძგებს. 
ბოლო წლების განმავლობაში თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტს შეემატა ახალი საგანამანათლებლო პროგრამები: 
   დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამა, რომელიც ემორის (ატლანტა,აშშ) უნივერსიტეტთან ერთად ხორციელდება;
     საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა, სადაც ჩვენი პარტნიორია გრენობლის მენეჯმენტისა და აღსრულების აკადემია UniMan (საფრანგეთი). პროგრამის დასრულების შემდეგ ორი -ქართული და ფრანგული - დიპლომი გაიცემა; ასევე, UniMan-თან (საფრანგეთი) თანამშრომლობით შექმნილია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მენეჯმენტისა და ჯანდაცვის პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა.
   ტიროლის კლინიკების გაერთიანების დასავლეთის საგანმანათლებლო ცენტრის - AZW და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამა ექთნებისთვის, რომელიც ქართველ ექთნებს საშუალებას აძლევს ევროპული სტანდარტების შესაბამისად დაეუფლონ პროფესიას, სტაჟირება გაიარონ და საერთაშორისო გამოცდილება მიიღონ ავსტრიის კლინიკებში..
ამჟამად თსსუ-ის პარტნიორია 120-ზე მეტი უნივერსიტეტი და საუნივერსიტეტო კლინიკა მსოფლიოს 40-ზე მეტი ქვეყნიდან; მათთან თანამშრომლობა რეგულირდება ორმხრივი ხელშეკრულებებით და/ან ერთობლივი საერთაშორისო პროექტებით (ERASMUS +, MEVLANA, HORIZON 2020). ყოველწლიურად უნივერსიტეტის 300–ზე მეტი სტუდენტი, რეზიდენტი, აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი მონაწილეობს მოკლე თუ გრძელვადიან საერთაშორისო მობილობის პროგრამებში განათლების დიპლომამდელ, სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურებზე.
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს სტუდენტზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო სისტემის განვითარებას მასწავლებელზე ორიენტირებული სისტემის საპირისპიროდ (რომელიც დროზე არაა დამოკიდებული და აპრიორი ემყარება დაშვებას, რომ პროფესორმა იცის, რა უნდა ასწავლოს სტუდენტს). სტუდენტზე ორიენტირებული მიდგომა გაცილებით მეტ ყურადღებას აქცევს კურიკულუმის დაგეგმვას, იგი სასწავლო პროგრამის სტუდენტისთვის შესაბამისობაზეა ფოკუსირებული, გამომდინარე საზოგადოებაში მისი მომავალი სოციალური და პროფესიული როლიდან.
ამიტომაც, საკუთრივ საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების და, რაც მთავარია, განხორციელების ხარისხის ინდიკაციის ერთ-ერთი მექანიზმი სტუდენტების და კურსდამთავრებულების შეფასების კვლევა და შედეგების კრიტიკული ანალიზია. საამისოდ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში შემუშავებულია მრავალგვარი სამიზნე კითხვარი და კრიტერიუმი, რომელთა გამოყენებასა და ინტერპრეტაციაში, ხარისხის სამსახურთან ერთად, აქტიურად მონაწილეობენ სტუდენტები. ეს ყოველივე განსაზღვრავს კურიკულუმის სწორად დაგეგმვას, მისი განხორციელების ეფექტურობის, შედეგების ობიექტური, გაზომვადი კრიტერიუმებით შესწავლის და შეფასების პროცესთა ჯაჭვის არსებობას.
ჩვენი საუნივერსიტეტო საზოგადოების თითოეულ წევრს - აკადემიურ პერსონალს, ადმინისტრაციას, სტუდენტებს, კურსდამთავრებულებს - ჰქონდა, აქვს და ექნება პროფესიული სრულყოფისა და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის განვითარების საქმეში საკუთარი წვლილის შეტანის შესაძლებლობა.
თუ თქვენი არჩევანი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური სივრცის წევრობაა, გარწმუნებთ, რომ ამ გადაწყვეტილების წარმატებით რეალიზების საქმეში დღეს, ხვალ და მუდამ, თავისი ცოდნით და ავტორიტეტით, თქვენ გვერდითაა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, ადმინისტრაცია, კურსდამთავრებულთა სახელოვანი კოჰორტა და სტუდენტობა.

პროფესორი  ზურაბ  ვადაჭკორია
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორი