პათოფიზიოლოგიის დეპარტამენტი

კითხვარი პათოფიზიოლოგიაში  IV სემესტრის № 14 მოდული „გარემო და ჯანმრთელობა“  2022-2023 სასწავლო წელი