ონკოლოგიის დეპარტამენტი

საგამოცდო საკითხები/ქვესაკითხები ონკოლოგიაში დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამის სტუდენტებისთვის - 2022-2023 სასწავლო წელი