კურიკულუმის კომიტეტი

1. პროფესორი სამსონ მღებრიშვილი 
2. ასოცირებული პროფესორი ნინო აბაშიძე
3. ასოცირებული პროფესორი ნანა ყიფიანი 
4. ასოცირებული პროფესორი ნატალია შონია 
5. ასოცირებული პროფესორი თამარ კუბლაშვილი 
6. ასოცირებული პროფესორი ლეილა აწყვერელი 
7. ასოცირებული პროფესორი ქეთავნ კობახიძე
8. ასისტენტ-პროფესორი მაია შანიძე 
9. ასისტენტ-პროფესორი თამარ ბარამიძე
10. ასისტენტ-პროფესორი ნინო ჭუჭულაშვილი
11. ანა მაკალათია – კლინიკა “ბიოდენტის” დირექტორი