ერთსაფეხურიანი პროგრამები

დიპლომირებული სტომატოლოგის საგანმანათლებლო პროგრამა
დიპლომირებული სტომატოლოგის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა
დიპლომირებული სტომატოლოგის რუსულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა
 სტომატოლოგიის ფაკულტეტზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა ჩარიცხვა 

 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის ფაკულტეტი  უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს სთავაზობს ერთსაფეხურიანი სწავლების პროგრამებს ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე: 

ინგლისურენოვანი პროგრამა – სწავლის საფასური 7.000 აშშ დოლარი წელიწადში;
რუსულენოვანი პროგრამა – სწავლის საფასური 4.000 აშშ დოლარი წელიწადში;
ქართულენოვანი პროგრამა - სწავლის საფასური - 4.000 აშშ დოლარი წელიწადში (უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДИПЛОМИРОВАННОГО СТОМАТОЛОГА

С 2012 года на стоматологическом факультете Тбилисского Государственного Медицинского Университета действует русскоязычная  образовательная программа дипломированного стоматолога: 

длительность обучения – 5 лет.
стоимость обучения составляет – 4.000 долларов США (эквивалент в грузинских ларах).

RUSSIAN  MEDIUM UNDERGRADUATE PROGRAM OF QUALIFIED  STOMATOLOGIST
From the 2012 year at the Faculty of Stomatology (Dentistry) of Tbilisi State Medical University functioning  the Russian  medium Undergraduate  Program of  Qualified Stomatologist:

Duration of study – 5 years.
Tuition fees – 4.000 USD  (equivalent value in GEL)