ერთსაფეხურიანი პროგრამები

დიპლომირებული სტომატოლოგის საგანმანათლებლო პროგრამა
განახლებული პროგრამა წარდგენილია სააკრედიტაციოდ!