2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის დასკვნითი გამოცდები

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის დასკვნითი გამოცდები

დამტკიცებულია თსსუ-ის რექტორის
2020 წლის 1 ივნისის #422358 ბრძანებით

დანართი 1   

   

 თბილისის  სახელმწიფო  სამედიცინო  უნივერსიტეტში   2019-2020  სასწავლო
წლის გაზაფხულის   სემესტრში   დასკვნითი გამოცდების  
ჩატარების  წესი

1.თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში დასკვნითი გამოცდები  ჩატარდეს დისტანციური ფორმით, გარდა ამ წესის  მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევებისა.

2.მედიცინის ფაკულტეტის მე-12, სტომატოლოგიის ფაკულტეტის მე-10, ფარმაციის ფაკულტეტის მე-8, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მე-8 სემესტრების სტუდენტები დამამთავრებელ გამოცდებს  აბარებენ  თსსუ-ის გამოცდებისა და უნარ-ჩვევების შეფასების ცენტრში, თსსუ-ის აკადემიური საბჭოს მიერ დადგენილი წესით.

3. ყველა გამოცდას, გამონაკლისის გარეშე, აბარებენ დისტანციური ფორმით:

ა) მედიცინისა და სტომატოლოგიის საერთაშორისო ფაკულტეტისა და  დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამის  ყველა სტუდენტი;

ბ) ფარმაციის ფაკულტეტის და ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის უცხოურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტები;

გ)  საქართველოში  არმყოფი  სტუდენტები;

დ) Covid-19-ის პანდემიასთან დაკავშირებით თვითიზოლაციაში ან კარანტინში მყოფი სტუდენტები.

4. დასკვნითი გამოცდების დისტანციური ფორმით ჩატარებისას შეიძლება გამოყენებულ იქნეს გამოცდის როგორც ზეპირი, ასევე ტესტური ფორმა:

ა) გამოცდის დისტანციურად ზეპირი ფორმით ჩატარებისას გამოცდას იბარებს საგამოცდო კომისია, არანაკლებ 2 წევრის შემადგენლობით დეპარტამენტის აკადემიური პერსონალის შემადგენლობიდან. სტუდენტმა გამომცდელ(ებ)ს უნდა უპასუხოს  საკითხებზე შესაბამისი სილაბუსით გათვალისწინებული მასალიდან.  საკითხების რაოდენობა, საგამოცდო დისციპლინის მიხედვით, შეადგენს 4-5-ს (შესაბამისად, თითოეული საკითხი შეფასდება 10 ან 8 ქულით); თუ სტუდენტი არ ეთანხმება შეფასებას,  გამომცდელი უფლებამოსილია, მას  დაუსვას  დამატებითი შეკითხვები. სტუდენტის გამოკითხვის დრო განისაზღვრება  არაუმეტეს 20 წუთით, რომლის შემდეგაც, სტუდენტს ეცნობება მისი საბოლოო საგამოცდო  შეფასება;

ბ) გამოცდა დისტანციურად ტესტური ფორმით  ჩატარდება  „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გამოცდებისა და უნარ-ჩვევების შეფასების ცენტრში გამოცდის ჩატარების წესის“ შესაბამისად (იგულისხმება გამოცდის მიმდინარეობა). გამოცდის შეფასების გაცნობისას პრეტენზიის შემთხვევაში სტუდენტი ვალდებულია მიღებული შედეგი გაასაჩივროს დაუყოვნებლივ. სტუდენტმა   აპელაციაზე პასუხი უნდა მიიღოს თსსუ-ის მიერ  დადგენილი წესით  - გასაჩივრებიდან 24 საათის განმავლობაში.

5. თსსუ-ის გამოცდებისა და უნარ-ჩვევების შეფასების ცენტრში ჩატარებული გამოცდის შედეგების გასაჩივრება სტუდენტის მიერ განხორციელდება დადგენილი წესით.

6. დასკვნითი გამოცდების დისტანციურად, ტესტური ფორმით მიმდინარეობის დროს ინტერნეტთან დაკავშირებით ტექნიკური ხარვეზის წარმოშობისას  სტუდენტი უნდა დაუკავშირდეს საამისოდ გამოყოფილ საკონტაქტო პირს. 

7. იმ შემთხვევაში, თუ ერთსა და იმავე  სასწავლო კურსში (როგორც ძირითადი, ისე დამატებითი გამოცდის მიმდინარეობისას) სტუდენტს წარმოეშვა ტექნიკური  ხარვეზი,  უნივერსიტეტი უფლებამოსილია, მოსთხოვოს მას გამოცდის ჩაბარება საუნივერსიტეტო სივრცეში. იმ შემთხვევაში, თუ ტექნიკური ხარვეზი  წარმოიშვა   საქართველოში ფიზიკურად არმყოფ სტუდენტთან, ასევე, თვითიზოლაციაში ან კარანტინში მყოფ პირებთან, მას გამოცდა ჩაუტარდება დისტანციურად ზეპირი ფორმით, კომისიური წესით.

8. მე-7 პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევებში ბათილად იქნება ცნობილი ის საგამოცდო შეფასება, რომელიც სტუდენტმა მიიღო ტექნიკური ხარვეზებით  მიმდინარე გამოცდის ჩაბარებისას. თუ სტუდენტი არ გამოიყენებს მე-7 პუნქტით განსაზღვრულ შესაძლებლობას, ტექნიკური ხარვეზით ჩატარებული გამოცდის შეფასება ძალაში დარჩება.

9. საქართველოში მყოფი იმ სტუდენტებისათვის, რომლებისთვისაც ხელმისაწვდომი არ არის დასკვნითი გამოცდების ჩაბარების დისტანციური ფორმა, უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს  გამოცდის ჩატარებას საუნივერსიტეტო სივრცეში სპეციალურად მათთვის შედგენილი საგამოცდო ცხრილის შესაბამისად.

10. მე-9 პუნქტით განსაზღვრულმა სტუდენტებმა (ვისთვისაც ხელმისაწვდომი არ იქნება დისტანციური ფორმა), განცხადებით უნდა მიმართონ შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატს არაუგვიანეს  2020 წლის 12 ივნისისა (ჩათვლით).  


საკონტაქტო პირები:

მედიცინის ფაკულტეტი
ირმა გვრიტიშვილი - 593 17 78 17
ნინო გრიგოლია -577 47 75 77
ნინო კანთელაძე - 599 73 23 73

სტომატოლოგიის ფაკულტეტი
სოსო მღებრიშვილი -555 48 55 04
ნანა ყიფიანი- 599 89 04 40
მარიკა სადაღაშვილი - 577 59 01 89


ფარმაციის ფაკულტეტი
დალი ბერაშვილი - 599 90 35 18
თამარ ჩიკვილაძე - 599 53 60 80


საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტი
მარინა ციმაკურიძე - 593 95 55 40


ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი
ნინო ცხვედიანი -577 53 35 84


მედიცინის ფაკულტეტის  ამერიკული პროგრამა
ეკა ეკალაძე -595 63 33 62
ნინო თევზაძე - 593 33 36 08

მედიცინის და სტომატოლოგიის საერთაშორისო ფაკულტეტი
ნათია ჩაფიძე - 595 03 22 72
თინათინ მამაცაშვილი - 577 992 990


Approved by Order No. 422358 of June 1, 2020

by the Rector of TSMU


Rules for conducting final examinations at Tbilisi State Medical University in the spring semester of 2019-2020 academic year


1. Tbilisi State Medical University will conduct final examinations in the spring semester of 2019-2020 academic year remotely, except for the cases prescribed in the second paragraph of this rule.

2. Students of the XII semester of the Faculty of Medicine, X semester of the Faculty of Stomatology, VIII semester of the Faculty of Pharmacy, VIII semester of the Faculty of Public Health will pass final exams at the Examinations and Skills Assessment Center of TSMU in accordance with the rules approved by the Academic Council of TSMU.

3. All exams (without exception) will be passed remotely by:

a) The students of International Faculty of Medicine and Stomatology and US MD Program of the Faculty of Medicine;

b) The students of the foreign language-instructed educational programs of the Faculties of Pharmacy and Physical Medicine and Rehabilitation  

c) The students outside of Georgia

d) Self-isolating and quarantined students due to the COVID-19 pandemic

4. At conducting the remote final exams, the both tests and oral examinations can be used.

a) At remote oral final exam, the examining committee shall include at least 2 members from the academic staff of the Department. A student is required to answer the questions on material included in the relevant syllabus, the examiner(s) has asked. According to the examination discipline the number of questions is 4-5 (each question will be worth of 10 or 8 points, respectively); If the student objects to the assessment, the examiner is entrusted the power to ask additional questions. Student’s responding to the survey should take no more than 20 minutes, after which the student is notified of his/her final exam grade.

b) The exam will be held remotely in a test form in accordance with the "Rule for Conducting the Examination” (examination procedures) at the Examination and Skills Assessment Center of Tbilisi State Medical University". Upon obtaining the final exam assessment scores, in case of a claim, the student is required to appeal the results immediately. The student shall receive respond to the appeal in accordance with the rules established by TSMU - within 24 hours after filing the appeal.

5. The student is required to appeal the results of the exam, held at the Examination and Skills Assessment Center of TSMU, in accordance with the established rules.

6. In case of experiencing an internet-related issue with remote test type exams, the student should apply to the contact person assigned to deal with these problems.

7. If the student experiences an issue with the same study course (at passing the basic or extra exams), the University will have the right to require him/her to take the exam within the university space. If the students outside of Georgia, self-isolating or quarantined students experience a technical issue with the exam, they will be required to pass remote oral exam, in commission mode.

8. In the cases described under paragraph 7, the assessment scores obtained by the student experiencing technical issue with the exam will be declared invalid. If the student does not use the opportunity specified in paragraph 7, assessment scores for the test exam with technical issues will remain in force.

9. For the students those, physically presented in Georgia, with no access to the remote form of the final exams, the University will ensure passing the exam within the university space according to the schedule specially designed for them.

10. Students defined under the paragraph 9 (to whom a remote examination form is not available) should apply to the Dean’s Office of the relevant Faculty no later than June 12, 2020 (inclusive).


Contact persons:

Faculty of Pharmacy

Dali Berashvili - 599 90 35 18

Tamar Chikviladze - 599 53 60 80

Faculty of Physical Medicine and Rehabilitation

Nino Tskhvediani-577 53 35 84


Faculty of Medicine US MD Program 

Eka Ekaladze-595 63 33 62

Nino Tevzadze - 593 33 36 08


International Faculty of Medicine and Stomatology

Natia Chapidze - 595 03 22 72

Tinatin Mamatsashvili - 577 992 990


Утверждено Приказом ректора ТГМУ

от 1.06.2020, №422358 

Правила проведения выпускных экзаменов в Тбилисском государственном медицинском университете в весеннем семестре 2019-2020 учебного года


1. Выпускные экзамены весеннего семестра 2019-2020 учебного года Тбилисский государственный медицинский университет проведет дистанционно, за исключением случаев определённых в пункте 2.

2. Студенты 12-го семестра медицинского факультета, 10-го семестра стоматологического факультета, 8-го семестра фармацевтического факультета, 8-го семестра факультета общественного здравоохранения выпускные экзамены будут сдавать в Центре экзаменов и оценки навыков ТГМУ в соответствии с правилами, установленными Ученым советом ТГМУ.

3. Все экзамены, без исключения, будут сдаваться дистанционно:

а) Все студенты международного факультета медицины и стоматологии и американской программы медицинского факультета;

б) Студенты международных образовательных программ (язык обучения: английский, русский) фармацевтического факультета и факультета физической медицины и реабилитации;

в) Студенты, которые находятся за пределами Грузии.

г) Студенты в режиме самоизоляции или на карантине в связи с пандемией COVID-19.

4. При проведении выпускных экзаменов дистанционно, могут использоваться как устные, так и формы тестирования:

а) Дистанционный устный экзамен принимает экзаменационная комиссия состоящая как минимум из двух членов академического персонала департамента. Студент должен ответить на вопросы экзаменатора (ов) из материала, представленного в соответствующем силлабусе. Количество вопросов, по экзаменационным дисциплинам, составляет 4-5 (соответственно, каждый вопрос оцениваться 10-ью или 8-ью баллами); если студент не согласен с оценкой, экзаменатор уполномочен задавать дополнительные вопросы. Время опроса студента определяется не более 20 минут, после чего студент получает уведомление о своей итоговой экзаменационной оценке;

б) Экзамен будет проводиться дистанционно в форме теста в соответствии с «Правилами проведения экзаменов в Центре экзаменов и оценки навыков Тбилисского государственного медицинского университета» (подразумевается продолжительность экзамена). В случае претензии к экзаменационной оценке студент обязан немедленно обжаловать результат. Студент должен получить ответ на апелляцию в соответствии с установленными правилами ТГМУ в течение 24 часов с момента обжалования.

5. Студент может обжаловать итог экзамена проведённого в Центре экзаменов и оценки навыков Тбилисского государственного медицинского университета в соответствии с установленными правилами.

6. Во время дистанционного проведения выпускных экзаменов в форме тестирования в случае технических неполадков с интернетом студент должен связаться со специально выделенным контактным лицом.

7. В том случае если в одном и том же учебном курсе (как в базовых, так и в дополнительных экзаменах), у студентов возникли технические неполадки, университет имеет право, потребовать сдачи экзамена на своей территории. В том случае. у студента не находящегося в Грузии или прибывающего в самоизоляции и карантине, возникнут технические неполадки для них будет проведён устный экзамен дистанционно в комиссионном порядке.

8. В случаях, указанных в пункте 7, экзаменационная оценка, полученная студентом при прохождении текущего экзамена с техническими неполадками, будет объявлена недействительной. Если студент не воспользуется возможностью, указанной в пункте 7, оценка экзамена с техническими неполадками останется в силе.

9. Для студентов находящихся в Грузии, которые не имеют доступа к дистанционной форме сдачи выпускных экзаменов, университет обеспечит сдачу экзаменов по специально созданной для них экзаменационной таблице.

10. Студенты, указанные в пункте 9 (для которых дистанционная форма не будет доступна), должны обратиться с объявлением к деканату соответствующего факультета не позднее 12 июня 2020 года (включительно).

Контакты:

Международный факультет медицины и стоматологии

Натиа Чапидзе - 595 03 22 72

Тинатин Мамацашвили - 577 992 990