2019  წლის 25 თებერვალს 15 საათზე  შედგება ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2019 წლის 25 თებერვალს 15 საათზე შედგება ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

მისამართი: თსსუ-ის მე-4 სასწავლო კორპუსი, მე-6 სართული, N 2 აუდიტორია

დღის წესრიგი:

1. ფარმაციის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ /მომხ.: ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. დ. ბერაშვილი/ 

2. სამაგისტრო პროგრამის „ფარმაცევტული ანალიზი“ სააკრედიტაციო განაცხადის წარდგენა. /მომხ. სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი თამარ ჩიკვილაძე/

3. სამაგისტრო პროგრამის „ფარმაცევტული და კოსმეტოლოგიური ტექნოლოგიები“ სააკრედიტაციო განაცხადის წარდგენა. /მომხ. სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი,  პროფესორი ალიოშა ბაკურიძე/

4. ფარმაციის ბაკალავრის ქართული და ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამების სააკრედიტაციო განაცხადის წარდგენა /მომხ.: ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. დ. ბერაშვილი/ 

5. სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტის დისციპლინების სწავლების შესახებ. /მომხ. სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტის სასწავლო ნაწილი გიორგი ლეკიშვილი/

6. სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტის დისციპლინების სწავლების შესახებ სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგების 2017/18-2018/19 სასწავლო წლების შედარებითი ანალიზი /მომხ. სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფ.თ. ჭუმბურიძე/

7. სხვადასხვა.