თამარ კიკნაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

თამარ კიკნაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2021 წლის 21 ოქტომბერს 16:00 საათზე, თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას ქ.№33) საკონფერენციო დარბაზში შედგება თამარ კიკნაძის სადისერტაციო ნაშრომის „პროლიფერაციულ-აპოპტოზური და ჰორმონული პროფილის თავისებურებები სხვადასხვა ტიპისა და ლოკაციის ლეიომიომებში“ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:

გიორგი თევდორაშვილი - თსსუ-ის მეანობა-გინეკოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

ექსპერტები:

რიმა ბერიაშვილი - თსსუ-ის პათოლოგიისა და სასამართლო მედიცინის მიმართულება, ციტოპათოლოგიის დეპარტამენტის  პროფესორი;

ნატო მეცხვარიშვილი  - თსსუ-ის მეანობა-გინეკოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი;

რეზო სულუხია - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.