თამარ მასიუკოვიჩის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

თამარ მასიუკოვიჩის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2019 წლის 3 მაისს 16:00 საათზე, თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის  სააქტო დარბაზში შედგება თამარ მასიუკოვიჩის სადისერტაციო ნაშრომის „აჭარაში გავრცელებული პელოიდების კვლევა სამედიცინო პრაქტიკაში გამოყენების მიზნით“ საჯარო დაცვა ფარმაციის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ალიოშა ბაკურიძე – ფარმაციის მეცნიერებათა დოქტორი, თსსუ-ის ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი; თამაზ მურთაზაშვილი - ფამაციის აკადემიური დოქტორი, თსსუ-ის ფარმაცევტული  და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი;

ექსპერტები: დავით ჭინჭარაძე – ფარმაციის აკადემიური დოქტორი, თსსუ-ის ფარმაკოგნოზიისა და ბოტანიკის მიმართულების ხელმძღვანელი, პროფესორი; თამაზ ჭუმბურიძე - ბიოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, თსსუ-ის სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი; მანანა ორჯონიკიძე - ფარმაციის აკადემიური დოქტორი, თსსუ-ის იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი. 

მის: ვაჟა–ფშაველას გამზ. №33