თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის განცხადება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის განცხადება

2020 წლის 17 ივლისს ჩატარდა: 

ა) მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის არჩევნები.
 დეკანად არჩეულ იქნა პროფესორი რუსუდან რუხაძე;

ბ) ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანის არჩევნები. 
დეკანად არჩეულ იქნა ასოცირებული პროფესორი თამარ ჩიკვილაძე.