ანა მაკალათიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ანა მაკალათიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2021 წლის 2 ივნისს 16:00 საათზე, ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას გამზირი№33) საკონფერენციო დარბაზში შედგება ანა მაკალათიას სადისერტაციო ნაშრომის „პირის ღრუს ჯანმრთელობის შესახებ ცოდნის დონის შეფასება საქართველოს მოსახლეობაში“ საჯარო დაცვა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ეკატერინე მირველაშვილი - აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი;

ნინო ჭიპაშვილი - აკდემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი;

ექსპერტები: ნანა მებონია -  აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი;

მარინა გიორგობიანი -  აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი;

ნინო კორსანტია - აკადემიური  დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი.