აბესალომ ტყეშელაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

აბესალომ ტყეშელაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2018 წლის 19 ივლისს 16–00 საათზე, თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას ქ.№33) სააქტო დარბაზში შედგება აბესალომ ტყეშელაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „ბარძაყის ძვლის ტრანსცერვიკალური მოტეხილობის თავისებურებანი და მათი ოპერაციული მკურნალობა ატრავმატული V–ს მაგვარი ორღერძიანი ფიქსატორით“ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:
თორნიკე ნოზაძე – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;
ნიკოლოზ კაჭარავა – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი;

ექსპერტები:
ნუგზარ ელიზბარაშვილი – მედიცინის აკადემიური დოქტორი;
ნიკოლოზ ავაზაშვილი – მედიცინის აკადემიური დოქტორი;
ლუხუმ ჭანტურია – მედიცინის აკადემიური დოქტორი.