არჩილ უნდილაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

არჩილ უნდილაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2020 წლის 22 ივლისს 16:00 საათზე, შედგება არჩილ უნდილაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „ექიმთა უწყვეტი სამედიცინო განათლება და პროფესიული განვითარება საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში - საჭიროებათა შეფასება და მდგომარეობის ანალიზი“ საჯარო დაცვა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

დისერტაციის დაცვა შედგება ონლაინ რეჟიმში.

იხილეთ ბმული: https://meet.google.com/cdu-ghmy-pki