ავთანდილ ბაქრაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ავთანდილ ბაქრაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2022 წლის 11 ივლისს, 16:00 საათზე თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას გამზ. №33) სხდომათა დარბაზში შედგება ავთანდილ ბაქრაძის სადისერტაციო ნაშრომის - „საღეჭი მუსკულატურის ელექტრომიოგრაფიული კორელატები და ორთოდონტიული სტატუსი სუნთქვის სხვადასხვა პატერნის პირობებში“, საჯარო დაცვა სტომატოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: 

ზურაბ ვადაჭკორია – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; ირინე კვაჭაძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

ექსპერტები: 

ვლადიმერ (მამუკა) მარგველაშვილი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი (თსუ); 

თინათინ მიქაძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი (თსსუ); 

მანანა ფრუიძე - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი (თსსუ).