დავით ჭყონიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

დავით ჭყონიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2020 წლის 11 დეკემბერს 16:00 საათზე შედგება დავით ჭყონიას სადისერტაციო ნაშრომის „სასუნთქი სისტემის დაავადებათა გართულებების მკურნალობა ინოვაციური ინტერვენციული მეთოდებით“ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: კახა ვაჭარაძე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. 

ექსპერტები: სერგო ვაშაკიძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი; 

კახაბერ ჭელიძე - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი; 

დავით მაღალაშვილი - მედიცინის  აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი.

დისერტაციის დაცვა გაიმართება ონლაინ რეჟიმში.