დოქტორანტთა და დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ

დოქტორანტთა და დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2021 წლის 7 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით ,,სსიპ–თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში 2021 წლის შემოდგომის სემესტრიდან ახალგაზრდა დოქტორანტთა წახალისებისა და დოქტორანტურაში ახალგაზრდების მოზიდვის გასაუმჯობესებელი ღონისძიებების გატარების წესი“  მოქმედებს 2022 წლის 15 ოქტომბრამდე.

იხილეთ ,,სსიპ–თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში 2021 წლის შემოდგომის სემესტრიდან ახალგაზრდა დოქტორანტთა წახალისებისა და დოქტორანტურაში ახალგაზრდების მოზიდვის გასაუმჯობესებელი ღონისძიებების გატარების წესი"