დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!!!

დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!!!

სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს დოქტორანტურაში შემდეგი სადოქტორო კვლევის პროგრამების განსახორციელებლად:

1. „ვიტამინ D-ს გავლენა საყრდენ–მამოძრავებელი აპარატის და ნერვული სისტემის განვითარებაზე ბავშვთა ასაკში“

• სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ნუგზარ უბერი, ასოც. პროფ. სოფიო ბახტაძე

2. „მძიმე მეტალების მნიშვნელობა სხვადასხვა ნეირომოტორული დარღვევების განვითარებაში ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში“

• სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ნანა გელაძე, ასოც. პროფ. ქეთევან გოგბერაშვილი

კონკურსი მოიცავს:

ა) წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შეფასებას,

ბ) გამოცდას სპეციალობაში და უცხოურ ენაში (ტესტირება, გასაუბრება).

ონკურსში მონაწილეობის მისაღებად მაძიებელმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

1. განცხადება თსსუ–ის რექტორის სახელზე (ივსება ადგილზე);

2. განცხადება (სააპლიკაციო ფორმა) (ივსება ადგილზე);

3. შუამდგომლობა ბოლო სამუშაო ადგილიდან, ან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან;

4. უმაღლესი სამედიცინო განათლების და კვალიფიკაციის დამადასტურებელი

დოკუმენტის/დიპლომის ასლი;

5. სამეცნიერო შრომების სია თანდართული პირველწყაროებით და ქსეროასლებით

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

6. პირადობის მოწმობის ასლი;

7. CV ან კადრების აღრიცხვის ფურცელი (სურათით და დადასტურებული ბეჭდით);

8. ფოტოსურათის (3×4) ელექტრონული ვერსია.

საბუთების მიღება იწარმოებს 2019 წლის 7 ოქტომბრიდან 8 ნოემბრის ჩათვლით თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ კორპუსში, სამეცნიერო მუშაობის კოორდინაციის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სამსახურში ყოველდღე (შაბათ–კვირის გარდა) 10:00 საათიდან 17:00საათამდე (შესვენება 13:15 საათიდან 140:0 საათამდე).

მისამართი: თბილისი, ვაჟა–ფშაველას 33, III სართული, ოთახი № 313.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამეცნიერო მუშაობის კოორდინაციის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სამსახურს (ტელ.: 254 24 66, ოთახი № 313).