ეთერ ბუხნიკაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ეთერ ბუხნიკაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2022 წლის 11 იანვრს 16:00 საათზე, თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა-ფშაველას ქ.№33) საკონფერნციო დარბაზში შედგება ეთერ ბუხნიკაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „აივ/შიდსთან ასოცირებული პირის ღრუს ლორწოვანის, პაროდონტის დაავადებების და მდგომარეობების ეპიდემიოლოგიური მაჩვენებლები საქართველოში“ საჯარო დაცვა სტომატოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:

ნინო აბაშიძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თსსუ-ის ასოცირებული პროფესორი;

მაია ცინცაძე - მედიცინის აკადემიური დოქტორი;

სამეცნიერო კონსულტანტი:

ნინო დიდბარიძე - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, თსსუ-ის ასისტენტ პროფესორი;


ექსპერტები:

აკაკი აბუთიძე - მედიცინის დოქტორი, თსუ-ის ასისტენტ პროფესორი;

ქეთევან კობახიძე - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, თსსუ-ის ასოცირებული პროფესორი;

ნანა ყიფიანი - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, თსსუ-ის ასოცირებული პროფესორი.