ეკა ელაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის “ტულარემიის ეპიდემიოლოგიური და ეპიზოოტოლოგიური მახასიათებლები საქართველოში” საჯარო დაცვა

ეკა ელაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის “ტულარემიის ეპიდემიოლოგიური და ეპიზოოტოლოგიური მახასიათებლები საქართველოში” საჯარო დაცვა

2018 წლის 28 თებერვალს, 16:00 საათზე, თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა-ფშაველას გამზ.N33) სააქტო დარბაზში შედგება ეკა ელაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის “ტულარემიის ეპიდემიოლოგიური და ეპიზოოტოლოგიური მახასიათებლები საქართველოში” საჯარო დაცვა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი

პაატა იმნაძე - აკადემიური დოქტორი მედიცინაში, პროფესორი;

დავით გელოვანი – თსსუ-ის ეპიდემიოლოგიისა და ბიოსტატისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

ექსპერტები: თამარ მეგრელიშვილი - მედიცინის დოქტორი, თსსუ-ის ინფექციურ სნეულებათა დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი; 

გურამ კაციტაძე  - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი;

მარინა ციმაკურიძე -   თსსუ-ის გარემოს ჯანმრთელობისა და პროფესიული მედიცინის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.