ეკა ფრუიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ეკა ფრუიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2022 წლის 19 აპრილს, 16:00 საათზე თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას ქ.№33) საკონფერეციო დარბაზში შედგება ეკა ფრუიძის სადისერტაციო ნაშრომის „უწყვეტი პროფესიული განათლება კარგი სააფთიაქო პრაქტიკის (GPP) სტანდარტის შესაბამისი ფარმაცევტული ზრუნვისთვის“ საჯარო დაცვა ფარმაციის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:

თამაზ ჭუმბურიძე – თსსუ-ის სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტის პროფესორი;

ექსპერტები:

მაია ოკუჯავა - თსსუ-ის სამედიცინო ფარმაკოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი;

ნინო იმნაძე - თსსუ-ის ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, ფარმაციის აკადემიური დოქტორი;

ალიოშა ბაკურიძე - თსსუ-ის ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ფარმაცევტულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.