ეკატერინე ლაბაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ეკატერინე ლაბაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2022 წლის 11 ოქტომბერს, 16:00 საათზე თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას გამზ. №33) სხდომათა დარბაზში შედგება ეკატერინე ლაბაძის სადისერტაციო ნაშრომის „ანემიის, ანთების და ჰემორეოლოგიური პარამეტრების დინამიკა კუჭის კიბოთი დაავადებულ პაციენტებში (ოპერაციის შემდგომ პერიოდში სპლენექტომიით და მის გარეშე)“ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.


სამეცნიერო ხელმძღვანელები: 

ნუგზარ ნარსია - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 

ალექსანდრე ცალუღელაშვილი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.  


სამეცნიერო კონსულტანტი:

მაია მანწკავა - ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი.  


ექსპერტები: 

მიხეილ შავდია - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, თსსუ-ის ონკოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი; 

დავით (ნუგზარ) ფარღალავა - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი; 

ირინა ანდრონიკაშვილი - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, თსსუ-ის გერიატრიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.