ეკატერინე ლაბაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ეკატერინე ლაბაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2022 წლის 11 ოქტომბერს 16:00 საათზე, თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას გამზ.№33) საკონფერენციო დარბაზში, შედგება ეკატერინე ლაბაძის სადისერტაციო ნაშრომის „ანემიის, ანთების და ჰემოროლოგიური პარამეტრების დინამიკა კუჭის კიბოთი დაავადებულ პაციენტებში (ოპერაციის შემდგომ პერიოდში სპლენექტომიით და მის გარეშე)“ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.


სამეცნიერო ხელმძღვანელები: 

ნუგზარ ნარსია - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 

ალექსანდრე ცალუღელაშვილი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;  


სამეცნიერო კონსულტანტი:

მაია მანწკავა - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი;  


ექსპერტები: 

მიხეილ შავდია - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 

დავით (ნუგზარ) ფარღალავა - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 

ირინა ანდრონიკაშვილი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თსსუ-ის  გერიატრიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.