ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2019  წლის 23 იანვარს  15 საათზე  ჩატარდება ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

დღის წესრიგი:


1. 2018-19 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ქართულ და    ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულთათვის  ფარმაციის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ /მომხსენებელი: ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. დ. ბერაშვილი/ 

2. სტუდენტთა შეფასების კვლევის შედეგები ფარმაციის ფაკულტეტის მე–3 კურსის დისციპლინების სწავლების შესახებ. 

/მომხსენებელი: თსსუ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, პროფესორი ირინა კვაჭაძე/   

3. ფარმაციის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნების გამოცხადების შესახებ. 

/მომხსენებელი: თსსუ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, პროფესორი ირინა კვაჭაძე/ 

4. ფარმაკოგნოზის და ბოტანიკის მიმართულების  თანამშრომლების მიერ შედგენილი სახელმძღვანელოს  „ფარმაკოგნოზიის პრაქტიკული კურსი“ განხილვა

/მომხსენებელი: ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, ასოც. პროფ. თ. ჩიკვილაძე /

5. სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტის მიერ მომზადებული სახელმძღვანელოს „ფარმაცევტული პრაქტიკის განვითარება, ფოკუსშია ფარმაცევტული ზრუნვა“ ნებადართული თარგმანის  განხილვა.

/მომხსენებელი: კურიკულუმის კომიტეტის თავჯდომარე მალხაზ ჯოხაძე/ 

6. სხვადასხვა.