ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2019  წლის 14 თებერვალს  16 საათზე  ჩატარდება ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

მისამართი: თსსუ-ის მე-4 სასწავლო კორპუსი, მე-6 სართული, N 2 აუდიტორია

დღის წესრიგი:

1. სტუდენტთა თვითმართველობიდან ფაკულტეტის საბჭოში წარმოდგენილი სტუდენტების უფლებამოსილების ცნობა /მომხ.: ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. დ. ბერაშვილი/ 

2. თსსუ ფარმაციის ფარმაციის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნების შედეგები / მომხ. თსსუ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ნელი ყურაშვილი/

3. კურსდამთავრებულთათვის  ფარმაციის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ /მომხ.: ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. დ. ბერაშვილი/ 

4. სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტის დისციპლინების სწავლების შესახებ. /მომხ. სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტის სასწავლო ნაწილი გიორგი ლეკიშვილი/

5. 2018/2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობის შესახებ /ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, ასოც.პროფ. თ.ჩიკვილაძე /

6. ფარმაციის ბაკალავრის პროგრამაში არჩევითი დისციპლინების დამატების შესახებ /ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, ასოც.პროფ. თ.ჩიკვილაძე /

7. სხვადასხვა