ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2020 წლის 4 დეკემბერს 14:00 საათზე ჩატარდება თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა დისტანციური წესით.

დღის წესრიგი:

1. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესში შესატანი ცვლილებების შესახებ.

/მომხ. თსსუ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, პროფესორი ირინა კვაჭაძე/

2. 2021/2022 სასწავლო წლისთვის აბიტურიენტების მისაღები რაოდენობის, მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის განსაზღვრის შესახებ. 

/მომხ.  ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანი, ასოცირებული პროფესორი თამარ ჩიკვილაძე/

3. ინდივიდუალური სადოქტორო პროგრამის -  “ვერცხლის ბიონანოპრეპარატების დიზაინი, ტექნოლოგია და ბიოლოგიური შეფასება“.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:  

ალიოშა ბაკურიძე - თსსუ ფარმაცევტული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი;

დემეთ აქინი - ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორი;

/მომხს. ფარმაცევტული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი ალიოშა ბაკურიძე/

4. თსსუ ფარმაციის ფაკულტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა.   

/მომხ. ფარმაციის  ფაკულტეტის  დეკანის მოადგილე,  ასისტენტ- პროფესორი ანა ბოჟაძე/

5. თბილისის სახელმწიფო  სამედიცინო  უნივერსიტეტის სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტში მომზადებული დამხმარე სახელმძღვანელოს – „ორგანული ქიმია კითხვებსა და პასუხებში“ განხილვა 

/მომხ. კურიკულუმის კომიტეტის თავჯდომარე, ასოცირებული პროფესორი მალხაზ ჯოხაძე/

6. ფარმაციის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტების სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის თარიღის დანიშვნის შესახებ  

/მომხ. სამეცნიერო მუშაობის კორდინაციის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, ასისტენტ–პროფესორი ია წურწუმია/

7. სხვადასხვა