ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2019 წლის 20 თებერვალს 15:00 საათზე თსსუ-ის #122 დარბაზში ჩატარდება  ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

სხდომის დღის წესრიგი

1. ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის მაგისტრატურის დებულებაში ცვლილებების და დამატებების შესახებ – მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სამსახურის უფროსი, პროფესორი ნ. ვეფხვაძე;

2. ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის კურიკულუმის კომიტეტის სხდომის  შესახებ - ფაკულტეტის კურიკულუმის კომიტეტის თავმჯდომარე, ასოცირებული პროფესორი გ. სანადირაძე;

3. ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამების ,,პედიატრიული რეაბილიტაცია“ და ,,რეაბილიტაციაში მრჩეველი“-ს რეაკრედიტაციის შესახებ  -  სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელები პროფესორი ი. მანჯავიძე და ასოცირებული პროფესორი ი. ზარნაძე;

4. ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის დეკანის, საექთნო პროგრამების კოორდინატორის და ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის ხელმძღვანელის შეხვედრა ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის დეპარტამენტებისა და სასწავლო ნაწილების ხელმძღვანელებთან პროგრამული აკრედიტაციის მიმდინარეობის შესახებ -  დეკანი, პროფესორი ლ. მასხულია;

5. 2018-2019 სასწავლო წლის კურსდამთავრებულთა კვალიფიკაციის მინიჭების  შესახებ –  დეკანი, პროფესორი ლ. მასხულია;

6. 2018-2019 სასწავლო წლის შიდასაუნივერსიტეტო მობილობის შესახებ – დეკანი, პროფესორი ლ. მასხულია;

7. 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრიდან თსსუ-ში გარე მობილობის შესახებ –   დეკანი, პროფესორი ლ. მასხულია;

8. 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრიდან საექთნო საბაკალავრო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო და გარე მობილობის შესახებ - პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კოორდინატორი მ. ჯღარკავა;

9. ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის დეპარტამენებში სტუდენტთა გამოკითხვის შესახებ  –  დეკანი, პროფესორი ლ. მასხულია;

10. ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის საბაკალავრო პროგრამაზე OSCE-ს გამოცდის პილოტირების შესახე –  დეკანი, პროფესორი ლ. მასხულია;

11. სხვადასხვა.