ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2019 წლის 21 ივნისს 1600 საათზე თსსუ-ის მე-4 კორპუსის მე-3 სართულზე #306 სალექციო აუდიტორიაში ჩატარდება  ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

სხდომის დღის წესრიგი

1. ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სტიპენდიატების შესახებ –  დეკანი, პროფესორი ლელა მასხულია;

2. ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულთა კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ –  დეკანი, პროფესორი ლელა  მასხულია;

3. საექთნო საბაკალავრო და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ - პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კოორდინატორი მედეა  ჯღარკავა;

4. სამაგისტრო პროგრამის ,,რეაბილიტაცია სპორტში“ რეაკრედიტაციის თვითშეფასების ჯგუფის მუშაობის მიმდინარეობის შესახებ –  დეკანი, პროფესორი ლელა მასხულია;

5. დეპარტამენტებში სტუდენტთა გამოკითხვის შესახებ –  დეკანი, პროფესორი ლელა მასხულია;

6. სხვადასხვა.