ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2019 წლის 4 აპრილს 1500 საათზე თსსუ-ის #122 დარბაზში ჩატარდება  ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

სხდომის დღის წესრიგი


1. ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის საბჭოს ელექტრონულ ფორმატში  ჩატარების შესახებ –  დეკანი, პროფესორი ლ. მასხულია;

2. ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამების ,,რეაბილიტაცია სპორტში“ მაგისტრანტების ნაშრომების თემების და ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ –  დეკანი, პროფესორი ლ. მასხულია;

3. თსსუ-ის აკადემიური საჭოს გამოკლებული წევრის დარჩენილი ვადით არჩევნების გამოცხადების შესახებ –  დეკანი, პროფესორი ლ. მასხულია;

4. 2018-2019 სასწავლო წლის საექთნო საბაკალავრო პროგრამების კურსდამთავრებულთა კვალიფიკაციის მინიჭების  შესახებ - პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კოორდინატორი მ. ჯღარკავა;

5. ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის საბაკალავრო პროგრამების თვითშეფასების ჯგუფების მიმდინარე ანგარიში და ფაკულტეტის პროგრამების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელებული ცვლილებები–  დეკანი, პროფესორი ლ. მასხულია;

6. სხვადასხვა.