განცხადება

განცხადება

2019 წლის 8 ოქტომბერს, 16:00 საათზე, თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას გამზირი №33) საკონფერენციო დარბაზში შედგება ნათელა პაქსაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „ღვიძლის კიბოს მკურნალობის ორი განსხვავებული სტრატეგიის-რადიოსიხშირული აბლაციისა და ღვიძლის ქირურგიული რეზექციის შედარებითი ანალიზი“ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: 

მალხაზ მიზანდარი – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 

თინათინ ჩიქოვანი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;  

ექსპერტები: 

გრიგოლ ნემსაძე - მედიცინის აკადემიური დოქტორი,  ასოცირებული პროფესორი;

 რემა ღვამიჩავა - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;  

ბორის კორსანტია - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი.