გიორგი ღიბრაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

გიორგი ღიბრაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2023 წლის 3 მაისს, 16:00 საათზე თსსუ-ის ადმინისტრაციულ კორპუსში (ვაჟა-ფშაველას გამზ. №33, პირველი სართული) შედგება გიორგი ღიბრაძის სადისერტაციო ნაშრომის – „ზრდის მარეგულირებელი ენდოგენური თერმოსტაბილური ცილების როლი ჰემანგიომის მკურნალობის ალგორითმში (ექსპერიმენტული კვლევა)“, საჯარო დაცვა სტომატოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:

ზურაბ ვადაჭკორია – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

დიანა ძიძიგური – ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

სამეცნიერო კონსულტანტი: 

ალიოშა ბაკურიძე – ფარმაციის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

ექსპერტები:

ლეილა აწყვერელი – ასოცირებული პროფესორი (თსსუ)

თეონა დანელია – ასოცირებული პროფესორი (თსსუ)

რუსუდან რუხაძე – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი (თსსუ)