ირაკლი გვილავას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ირაკლი გვილავას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2020 წლის 25 ნოემბერს 16:00 საათზე შედგება ირაკლი გვილავას სადისერტაციო ნაშრომის „ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების რადიოპროტექტორული ეფექტის შესწავლა ექსპერიმენტულ ცხოველებზე“ საჯარო დაცვა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: 

თამარ სანიკიძე – ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 

მარინა გიორგობიანი - ასოცირებული პროფესორი.

ექსპერტები: ბიძინა ზურაშვილი - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი; 

ლალი ბაქრაძე - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი; 

მანანა ესაიაშვილი - მედიცინის  აკადემიური დოქტორი.

დისერტაციის დაცვა გაიმართება ონლაინ რეჟიმში.