კახა აბულაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

კახა აბულაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2022 წლის 30 მაისს, 16:00 საათზე თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას გამზ.№33) საკონფერენციო დარბაზში შედგება კახა აბულაძის სადისერტაციო ნაშრომის „პრო-და ანტიოქსიდაციური სისტემების, აზოტის ოქსიდის და ერითროციტების ცვლილებების მექანიზმები ალოქსანური დიაბეტის დროს“ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:

თამარ სანიკიძე - ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;
ნატალია პავლიაშვილი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

ექსპერტები:

ნინო მეგრელიშვილი - მედიცინის  აკადემიური დოქტორი, სდასუს პროფესორი;
ნესტან მერკვილაძე - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი;
ნინო ჩარკვიანი - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი.