კონკურსში გამარჯვებულ სპეციალობის მაძიებელთა საყურადღებოდ!

კონკურსში გამარჯვებულ სპეციალობის მაძიებელთა საყურადღებოდ!

კონკურსში გამარჯვებულ საექიმო სპეციალობის მაძიებლებთან ხელშეკრულებების გაფორმება განხორციელდება წინასწარ განსაზღვრული განრიგის მიხედვით (იხ.დანართი) მიმდინარე წლის 10 ივნისის 11:00 საათიდან 11 ივნისის 17:00 საათის ჩათვლით.  

საექიმო სპეციალობის მაძიებელმა უნდა წარმოადგინოს:

საექიმო სპეციალობის მაძიებლის მოწმობა ან დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდის შეფასების უწყისი; 

ავტობიოგრაფია (CV);

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და მოწმობის ასლი; 

ფოტოსურათი ზომით 3X4;

გადახდის ქვითარი (ერთი კვარტლის გადასახადი – 450 ლ., რადიოლოგია – 600ლ.), გადახდა უნდა განხორციელდეს შემდეგ რეკვიზიტებზე:


საბანკო რეკვიზიტები:
სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი TRESGE22
სახაზინო კოდი (ანგარიშის ნომერი) 708987289
საიდენტიფიკაციო კოდი 211328703

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მიუთითეთ სპეციალობა

 

მიუთითეთ რეზიდენტის სახელი, გვარი

მზადების საფასური