კონკურსის შედეგები

კონკურსის შედეგები

პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  მედიცინის ფაკულტეტზე 

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი