კონსტანტინე ჩახუნაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

კონსტანტინე ჩახუნაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2019 წლის 2 მაისს 16:00 საათზე, თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის  სააქტო დარბაზში შედგება კონსტანტინე ჩახუნაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „პლაცენტის ჭიპლარის არტერიისაგან სამგანზომილებიანი მატრიქსის შექმნა და მისი გამოყენება ბილიარული ატრეზიის ქირურგიაში“ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  ზურაბ კაკაბაძე – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

ექსპერტები: რამაზ კუტუბიძე – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; ნუგზარ უბერი – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი; იოსებ სამხარაძე – მედიცინის  მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი.

მის: ვაჟა–ფშაველას გამზ. №33