ლელა მურუსიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ლელა მურუსიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2020 წლის 16 მარტს 16–00 საათზე, თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას ქ.№33) საკონფერენციო დარბაზში შედგება ლელა მურუსიძის სადისერტაციო ნაშრომის „ჯანდაცვაში ადამიანური რესურსების მართვის თავისებურებები და ახალი სტრატეგია“ საჯარო დაცვა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ირინე ზარნაძე – ასოცირებული  პროფესორი; 

ექსპერტები: ოთარ გერზმავა -  პროფესორი; მარინა ციმაკურიძე - ასოცირებული პროფესორი; ლილი ბიბილაშვილი  -  აკადემიური დოქტორი).