ლია გუმბარიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ლია გუმბარიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2020 წლის 22 აპრილს 16:00 საათზე, თსსუ–ის მესამე სასწავლო კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას გამზ.№33) ,,თეატრალურ დარბაზში"  შედგება ლია გუმბარიძის სადისერტაციო ნაშრომის „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის შეფასებითი ანალიზი“ საჯარო დაცვა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა შედგება დისტანციურ რეჟიმში მითითებულ ბმულზე:

https://meet.google.com/uvf-thxw-fig  
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ლევან ბარამიძე – მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი; 

ექსპერტები: ლევან გოფოძე - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი;

ლევან მეტრეველი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

შალვა ზარნაძე  -  მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი.