ლია გუმბარიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ლია გუმბარიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2020 წლის 22 აპრილს 16:00 საათზე, თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას გამზ.№33) საბჭოების დარბაზში შედგება ლია გუმბარიძის სადისერტაციო ნაშრომის „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის შეფასებითი ანალიზი“ საჯარო დაცვა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ლევან ბარამიძე – მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი; 

ექსპერტები: ლევან გოფოძე - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი;

ლევან მეტრეველი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

შალვა ზარნაძე  -  მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი.