ლია გუმბარიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ლია გუმბარიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2020 წლის 22 აპრილს 16:00 საათზე, შედგება ლია გუმბარიძის სადისერტაციო ნაშრომის „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის შეფასებითი ანალიზი“ საჯარო დაცვა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა შედგება დისტანციურ რეჟიმში მითითებულ ბმულზე:

https://meet.google.com/hay-mmrg-ctw