მარიამ გოგოტიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

მარიამ გოგოტიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2022 წლის 23 ივნისს, 16:00 საათზე თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას გამზ. №33) საკონფერენციო დარბაზში შედგება მარიამ გოგოტიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის - „ ლაზოლექსის გამოყენება ქრონიკული მორეციდივე ჰერპესული და აფთოზური სტომატიტის კომპლექსურ მკურნალობაში “, საჯარო დაცვა სტომატოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: 

ნინო აბაშიძე – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თსსუ-ის ასოცირებული პროფესორი; 

ბორის კორსანტია - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

ექსპერტები: 

თინათინ ჩიქოვანი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

თამარ შიშნიაშვილი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 

მანანა კალანდაძე - მედიცინის აკადემიური დოქტორი.