მარტა აფხაზავას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

მარტა აფხაზავას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2020 წლის 1 ივნისს 17:00 საათზე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში შედგება  მარტა აფხაზავას სადისერტაციო ნაშრომის „ტკივილის შეგრძნების ინდივიდურ განსხვავებათა რეცეპტორული, ჰორმონული და ფსიქოფიზიოლოგიური კორელატები“  საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად. 

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:
ირინე კვაჭაძე – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;
მერაბ ცაგარელი - ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. 

ექსპერტები:
ელენე აბზიანიძე - ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი;
ხათუნა თოდაძე - მედიცინის  დოქტორი, პროფესორი;
სოფიო ბახტაძე  - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი.

საჯარო დაცვის ფორმატის შესახებ შეგატყობინებთ დამატებით.